TURUN PUOLELLA – TOIMINNAN VUOSIKYMMEN

Turku on avoin, toimelias ja kansainvälinen kaupunki. Turku on edelläkävijäkaupunki ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja hyödynnämme sitä vetovoimamme vahvistamisessa.  Turkulaisuus on kaikille avoin mahdollisuus, syntymäpaikkaan, kulttuuriin, ikää, sukupuoleen tai terveyteen katsomatta. Turkulaisuus voi kestää vain hetken tai olla koko elämän kantava side kotikaupunkiin.

Olemme edelläkävijä ilmastoteoissa ja edistämme siirtymää perinteisestä taloudesta kohti kiertotaloutta. Vahvistamme Turun vetovoimaa koulutus-, kulttuuri ja tapahtumakaupunkina, aidon yhteistyön voimin. Osaamis- ja koulutustason nosto lisää turkulaisten hyvinvointia. Hyvän kaupungin ytimessä ovat sujuva arki, laadukkaat palvelut, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ja kiinnostavuus kaupunkina. Kiinnostavuus synnyttää kasvua, jota Turku tarvitsee ollakseen menestyjien joukossa tulevaisuudessakin. Kasvun on oltava inhimillisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää. Investoimalla fiksusti kouluihin, päiväkoteihin, konserttitaloon ja infraan vahvistamme vetovoimaamme.

Pormestarina tulen toimimaan yhdessä kaikkien puolueiden kanssa tärkeiden asioiden puolesta. Parhaat kaupungit ovat onnistuneet luomaan toimivaa politiikkaa sivussa valtakunnan väännöistä. Tämä on myös meidän suuntamme Turussa, tärkeintä on toteuttaa merkityksellisiä asioita Turun puolesta. Näkökulmana on aina Turun puolella.

Pormestarin tehtävänä on haastaa omalla johtajuudellaan kaupungin organisaatiota toimimaan paremmin turkulaisten hyväksi. Pormestarien Turun johtaminen pohjaa luottamukseen, esimerkillä johtamiseen, avoimuuteen ja vuoropuheluun, mutta myös suunnan ja merkityksen kirkastamiseen, jotta saavutamme asetetut tavoitteet. Turun kaupungille työskentely tuntuu hyvälle siksi, että joka päivä voi olla oma paras itsensä. Turku on kaupunki, jossa luovuudelle on tilaa ja jossa etsitään mahdollisuuksia – ei erilaisia tapoja sanoa ei. Johtaminen on avainasemassa, kun luomme entistä asiakaslähtöisempää tapaa toimia ja sen tuloksena turkulaisten ja Turussa toimivien tulee saada parempaa palvelua, nopeammin.

Koronan aikana Turku on osoittanut olevansa tarvittaessa nopea ja ketterä toimija. Mahdotonkin on mahdollista ja nyt koronan jälkeen meillä on mahdollisuus nostaa tekemisen tasoa ja rytmiä vahvistaaksemme Turun asemaa entisestään.

Pormestariohjelman sisältö

Kaupunkimainen elämä ja kaupungit ovat kokeneet koronan aiheuttaman elämänmuutoksen kovimpana. Yhteisöllisyys, tapahtumat, kohtaamiset, kaikki se, joka tekee  kaupungista kiinnostavan ja haluttavan paikan elää, on viety meiltä rajoituksin pois. Kahvilat, ravintolat, konsertit, teatterielämykset ja matkailu ovat olleet suurimman osan koko vuotta rajoitettuina tai kokonaan kiinni. Nyt on aika kääntää katse kohti kesää, rokotusten sujuvaa ja nopeaa etenemistä ja sitä, millä elämä palaa kaupunkeihin. Siksi on tehtävä nopeita ratkaisuja sekä pitkälle kantavia, kaupunkeja ja kasvua tukevia toimenpiteitä:

  1. Kaupunkitilaa ihmisille, kesäksi tapahtumiin. Kaupungit on avattava tapahtumille ja matkailulle terveysturvallisesti koronapassin ja aktiivisen testaamisen avulla.
  2. Osaamisen vision toteuttaminen -> osana toteuttamista projekti oppimisvajeiden umpeenkuromiseksi sekä osaamisen päivittämiseksi.
  3. Kaavat liikkeelle, ketteryyttä ja nopeutta luvituksiin ja kasvuhankkeisiin. Palvelulupaus käyttöön tämän vuoden aikana.
  4. Työllisyyskokeilusta vauhtia työllistymiseen, maahanmuuttajat ja nuoret töihin. Työllisyyspalveluiden siirto kunnille nopeutetusti kokonaisuudessaan.
  5. Rakennetaan kasvukolmio, nopeat junat Turkuun ja Tampereelle lisäävät työllisyyttä ja kasvua sekä välittömästi että pitkäjänteisesti.
  6. TKI-rahoitusta on kasvatettava merkittävästi, vuoteen 2029 mennessä ekosysteemisopimuksien kautta kaupunkiseuduille 1 mrd euroa tutkimukseen ja innovaatioihin.
  7. Soteuudistus hallintouudistuksesta tulevaisuushankkeeksi. Unohdetaan uuden hallinnon rakentaminen, hyödynnetään digitaalisuutta sekä korona-ajan oppeja.

Turku on koko 800-vuotisen historiansa ajan ollut kansainvälinen sivistys- ja kulttuurikaupunki, jolla on vahva linkki Eurooppaan. Kansainvälisyys on myös tulevaisuudessa avain Turun menestykseen. Me olemme osa suomalaisten kaupunkien ketjua, jolla huolehdimme Suomen tulevaisuudesta ja samalla myös osa maailmanlaajuista kaupunkien verkostoa, joka tällä hetkellä on ottanut vahvimman roolin maailman pelastamiseksi mm. ilmastonmuutokselta.

Jotta saavutamme tavoitteemme, meidän on onnistuttava niiden toimeenpanossa. Siksi olemme valinneet ensimmäisen pormestariohjelman päätavoitteeksi onnistumisen. Onnistuminen tarkoittaa, että olemme aidosti asukas- ja asiakaslähtöinen kaupunki kaikessa toiminnassamme. Se vaatii paljon töitä ja uudenlaista kulttuuria sekä päätöksentekoon että kaupungin organisaation tekemisen tapaan. Tässä apuna on digitalisaation vahva hyödyntäminen.

Vahvistamme asukkaiden mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon demokraattisen päätöksenteon rinnalla järjestämällä kansalaisraateja ja kasvattamalla asukasbudjetoinnin osuutta. Asukasbudjetti, kansalaisraadit ja vaikuttava palautekanava ovat luontevia tapoja vahvistaa aitoa osallistumista.

Asukkaiden vahvempi osallistuminen parantaa päätöksentekoa. Osallisuuden suurin haaste on valmius aitoon vuoropuheluun sekä siihen, että vuoropuhelulla on merkitystä. Siksi päättäjinä annamme lupauksen, että asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa ja että suurten päätösten yhteydessä huolehdimme aidosta vuorovaikutuksesta kaupunkilaisten ja yritysten kanssa.

Ollaksemme parempia, vahvistamme entisestään sitä vahvaa alueen verkostojen työtä, jota eri toimijoiden kanssa teemme.

Yritykset hakevat osaamista, tutkimusta ja kansainvälisyyttä. Ne luovat uusia ja uudenlaisia työpaikkoja, jotka houkuttelevat osaavia ihmisiä. Osaajat taas etsivät kiinnostavien työmahdollisuuksien lisäksi monipuolisia palveluita ja omiin tarpeisiin sopivia asumisvaihtoehtoja. Avoin, salliva ja kansainvälinen ilmapiiri on houkutteleva myös kansainvälisesti.

Kaupungistuminen ja sen tuoma kasvu tuo mukanaan myös haasteita, kuten asuntojen puute, liikenteen toimivuus ja eriarvoistumiskehitys. Näihin haasteisiin pitää löytää vastauksia paitsi kaupungin sisällä, myös kansallisella tasolla ja siksi meidän on Turussa nähtävä oma roolimme haasteiden ratkaisemisessa.

Turun hyvän kehityksen moottori on yliopistomme ja korkeakoulumme. Niiden edellytyksiä vahvistaa asemaansa tulee entisestään parantaa. Osaajat löytävät tiensä parhaiten Turkuun, kun olemme houkutteleva kaupunki myös ihmisille: koulutus, hyvät ja monipuoliset palvelut sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ovat siinä avainasemassa. Jos emme huolehdi Turun vetovoimasta, osaajamme muuttavat eteenpäin, eikä Turku löydä paikkaansa kaupungistuvassa maailmassa.

Matkailusta ja tapahtumista uutta kiinnostavuutta Suomessa ja maailmalla

Turku on maailman kauneimman saariston pääkaupunki. Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Saavutettavuus lentäen ja laivalla on tärkeässä asemassa, siksi lentoaseman kilpailukyvystä ja satamatoimintojen kilpailukyvystä tulee huolehtia. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkeinopolitiikan keskeisistä tavoitteista.

Tapahtumat ovat tärkeä osa myös matkailun kehittämistä. Vetovoimaiset ja monipuoliset tapahtumat tuovat Turkuun matkailijoita niin Suomesta kun maailmalta. Ruisrock, Paavo Nurmen kisat, Turun musiikkijuhlat ovat kesäajan ehdottomat kärkitapahtumat ja tärkeimmät yhteistyökumppanit. Tavoitteena on, että kiinnostavia, vahvoja tapahtumia niin kulttuurin, sportin kuin tieteenkin aloilla on ympärivuoden.

Kaupungin 800-vuotisjuhlavuosi 2029 on alusta koko vuoden kestävälle tapahtumalle.

Turkulaisten koulutus- ja osaamistaso nousee vaalikauden aikana. Olemme Suomen paras 2. asteen kouluttaja laadukkaiden ja monipuolisten lukioiden ja tulevan Taito-kampuksen myötä. Jokaisella valmistuvalla nuorella on vähintään 2.asteen koulutus.

Koulutus on paras tie työelämään, hyvinvointiin ja oman tulotason nostoon. Elämän jatkuva oppiminen ja osaamisen ylläpitäminen on muuttuvassa maailmassa entistä tärkeämmässä roolissa. Jatkuva oppiminen on elämän mittaista osaamisen ylläpitoa ja siihen luodaan tueksi osaamisen

Luomme yhdessä koululaisten, vanhempien ja opettajien kanssa Maailman parhaan koulun. Varmistamme, että pystymme tarjoamaan lapsille ja nuorille hyvät ja monipuolsiet lähtökohdat elämälle. Varhaiskasvatus onkin paras tapa tasata kotiolojen välisiä eroja. Turussa innostus uuden oppimiseen, liikkumiseen ja toisten huomioimiseen opitaan jo hyvin varhain ja sitä innostusta vahvistetaan koko kouluajan. Nuorelle, jolla on koko tulevaisuus edessään, innostus oppia, tehdä töitä ja rakentaa elämäänsä, pitää antaa siihen mahdollisuus aivan samoin kuin sille nuorelle, jolla elämä on sekaisin, vanhemmista ei ole apua, eikä koulu maistu.

Taloudellinen kestävyys

Vahva talous on edellytys sille, että voimme panostaa palveluiden kehittämiseen. Kauden aikana vakautamme talouden pitkäjänteisesti siten, että vuosikate kattaa vähintään poistot.  Meille on aivan olennaisen tärkeää säilyttää kyky investoida, erityisesti tässä kasvavan palvelutarpeen sinällään positiivisessa tilanteessa. Kasvu ei voi olla vain kasvua itsensä takia, vaan kasvun tulee olla inhimillisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Vain kasvun avulla voimme maksaa velkaamme. Jotta kasvua syntyy, tarvitsemme niin julkisia kuin yksityisiäkin investointeja. Turun on kyettävä houkuttelemaan aktiivisesti yksityisiä investointeja, joilla vahvistetaan kaupungin elinvoimaa ja samalla myös veropohjaa tulojen lisäämiseksi.

Kestävän talouden lähtökohtana on, että tulorahoitus riittää kattamaan käyttötalouden menot ja investointien poistot. Koronan jälkihoito tulee vaatimaan erityistarkastelua mutta siinä myös valtion osallistuminen on välttämätöntä. Käyttötalouden menojen osalta on pystyttävä tuottamaan palveluita verrokkikaupunkien kustannustasolla.

Soteuudistuksen todelliset vaikutukset kuntatalouteen ovat vielä epäselviä. Jos uudistus etenee, sen jälkeen talouden raami on arvioitava uudelleen.

Digitaalisuutta hyvin hyödyntämällä saadaan asiakaslähtöistä laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita.

Investoinnit

Turku investoi fiksusti. Investoinnit arvioidaan tehokkuuden, käyttötalouden ja kasvun mahdollisuuksien näkökulmasta. Kaupungin palveluverkko tarkastelu on toteutettava suhteessa väestönkasvuun eri alueilla. Investointien tehokas ajallinen ja taloudellinen hallinta sekä osaava ja huolellinen rakennuttaminen ovat avainasemassa, jotta investointeja voidaan toteuttaa kestävästi. Investoinneilla voidaan myös vauhdittaa kaupungin kasvua ja toimimalla fiksusti, vahvistamme kaupunkia. Kaikessa rakentamisessa huomioidaan energiatehokkuus, sekä muut kestävät ratkaisut.

Korjaamme ja rakennamme koulu- ja päiväkotiverkon nopeutetussa aikataulussa niin, että kaikki turkulaislapset voivat työskennellä terveellisissä, turvallisissa ja innostavissa koulutiloissa.

Rakennamme uuden konserttitalon, jolla vahvistamme Turkua kulttuurikaupunkina.

Sataman yhteisterminaalihankkeen myötä Linnaniemeen rakennetaan uusi merellinen asuinalue. Myös turkulaisten lahja 100-vuotiaalle Turulle, Suomen historian museo, avaa ovensa 2029 Linnanniemen alueella.

Kupittaan kansi mahdollistaa Tiedepuiston rakentumisen aidosti yhtenäiseksi uudeksi ja houkuttelevaksi yritysten sijoitusalueeksi sekä uudeksi kaupunginosaksi.

Ratapihan elämyskeskus laajentaja Turkua matkailukohteena luomalla mm. perheille uudenlaisia elämyksiä ja vahvistaa monin tavoin Turun vetovoimaa. Yksityiset investoinnit kannattelevat hanketta mutta kaupunki on mahdollistamassa sen liikkelle lähtemistä uuden areenan myötä.

Uusien asuinalueiden rakentamista tehdään luonnollisena osana kaupungin kasvua. Raitiotien kustannus- ja kannattavuussarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen ja joukkoliikenteen pääratkaisuista.

Ekologinen kestävyys: Ilmasto ja kiertotalous

Turku on kaupunkina sitoutunut kunnianhimoisin ilmastotavoitteisiin. Turussa osa ilmastotyöstä on kiertotalouden vahvistaminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu. Turku on onnistunut tavoitteiden asettamisesta ja päästöjen vähentämisessä. Edessämme on kuitenkin vielä vaikeita päätöksiä, sellaisia, jotka vaikuttavat omaan arkeemme. Jokainen, joka kaipaa lapsilleen tai lapsenlapsilleen pulkkamäkeä tai hiihtolatuja, tai sitä, että kesällä saa uida miettimättä sinilevää, tietää, että niitä päätöksiä on pakko tehdä. Tekemättä ei voi jättää.

Vahvistamme Hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen ja päätämme toimeenpano-ohjelman, jolla siihen päästään. Lisäämme kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja rakennamme sähköautojen latausverkostoa ruutukaava-alueelle ja ydinkeskustaan, jotta myös kerrostaloasunnoille on mahdollisuus sähköauton käyttöön.

Turku on resurssiviisas kaupunki vuonna 2040. Kiertotalousratkaisuja tarkastellaan suurimpien kulutusmuotojen näkökulmasta.  Resurssiviisaus tarkoittaa kestävää luonnonvarojen käyttöä, jätteettömyyttä ja päästöttömyyttä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää siirtymää kiertotalouteen ja on edellytys kestävälle hyvinvoinnille. Turun kaupunki johtaa osaltaan kehitystä kohti vahvaa paikallista kiertotaloutta, jolla on maailmanlaajuisia vaikutuksia. Muutosta toteuttavien toimenpiteiden osana Turku tukee ja kannustaa yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita osallistumaan kiertotalouteen.

Edistämme siirtymää perinteisestä taloudesta kohti kiertotaloutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja hyväksymme Kiertotalouden tiekartan sen tueksi.

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja Saaristomeren suojelu ovat tärkeässä roolissa Turun ilmastotavoitteiden osana ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Inhimillinen kestävyys: Syrjäytyminen on yhteiskuntamme syöpä – yksinäisyys tappaa enemmän kuin tupakka

Turussa syrjäytyneiden määrä puolitetaan kauden aikana vahvistamalla strategisia kumppanuuksia yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vastaamaan isoihin kysymyksiin kuten eriarvoistuminen, syrjäytyminen, osattomuus ja yksinäisyys. Turku ottaa tosissaan roolinsa ennaltaehkäisevässä hyvinvoinnissa ja sitä toteutamme jatkossa enemmän yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

Puutumme yksinäisyyteen luomalla yhteisöllisyyttä pienissä ja suuremmissakin asioissa. Korona-aika muistuttaa meille yhteishengen merkityksestä kriisien keskellä. Kaupungilla on mahdollisuus koota toimijoita vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Viranomainen ei kuitenkaan ole, eikä voi olla ystävä. Ihmiset kaipaavat toisia ihmisiä, se on osa meitä. Yhteisöllisyyden vahvistaminen vahvistaa myös yleistä turvallisuutta ja sillä on meille kaikille iso merkitys oman arjen kannalta.

Korona-aikana monet rajoitukset ovat koskettaneet erityisesti ikäihmisiä ja sen seurauksena yksinäisyys ja siihen liittyvät haitta-ilmiöt ovat korostuneet. Ikäihmisten yksinäisyyttä vähennämme tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Asuinalueiden eriarvoisuutta vähennetään mm. lähiöiden täydennysrakentamisella ja julkisen palveluverkon ja asuinympäristön uudistamisella. Pernoon rakennetaan monitoimitalon ja uudistetaan lähiliikunta-alueita, Varissuon viihtyisyyttä parannetaan ja itäisen Turun koulu- ja päiväkotiverkkoa uusitaan.

Vain kasvavat kaupungit ovat tulevaisuudessa vahvoja huolehtimaan asukkaidensa hyvinvoinnista. Kaupungistuminen on vahva, keskittävä ilmiö. Jotta Turku on menestyjien joukossa tulevaisuudessakin, tarvitsemme nyt rohkeita, eteenpäin katsovia päätöksiä ja uutta kumppanuutta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Kasvu tarkoittaa uusia asukkaita, uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja eli verotuloja ja investointeja. Kaupunkikehitys tarkoittaa kaupungin rakentumista ja rakentamista tukemaan kasvua, luomaan viihtyisää asuin- ja yritysympäristöä ja rakentamaan kestävää, energiatehokasta kaupunkiympäristöä. Turku kasvaa kestävästi eli tiivistämme kaupunkia täydennysrakentamalla ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, huomiomme lähiluonnon ja viheraluieden merkityksen niin viihtyvyyden kuin ilmastonmuutokseen varautumisen näkökulmasta ja tarkastelemme palveluverkkoon huomioiden uudet asuinalueet. Turvallisuuden huomioiminen kaupungin rakentumisessa on tärkeä osa sekä inhimillistä kestävyyttä, että viihtyvyyttä. Se tarkoittaa turvallista kaupunkiympäristöä mm. liikenteen turvallisuuden, valaistuksen ja yleisen turvallisuuden näkökulmasta.

Hyödynnämme digitaalisuutta ja dataa osana kaavoitusta, luvitusta, katujen ja katuverkon kunnossapitoa ja opastuksia. Digitaaliset kaksoset rakennetusta ympäristöstä ja infrastruktuurista mahdollistaa tehokkaan suunnittelun ja kaavoituksen rakentamisen ja kunnossapidon pohjana.

Jotta kasvua syntyy, tarvitaan kaupungilta kaavoituksen ja luvituksen sujuvuutta, ennakoitavuutta ja aitoa kumppanuutta. Aina kun mahdollista, uskomme kumppanuuteen.

Annamme palvelulupauksen kumppanuushankkeille, kaavoitusaloitteiden käsittelylle sekä luvituksen käsittelylle.

Laadukkaat ja saavutettavat palvelut

Turussa laaditaan palvelustrategia. Siinä määritellään esimerkiksi millaista laatua miltäkin palvelulta odotetaan, hoitoon pääsyn nopeus, millaisia kanavia käyttäen (esimerkiksi digitaalisten palveluiden kattavuus ja mahdollisuus, sekä hinta kuntalaisille. Sen pohjalta arvioidaan, mikä tuottamisen tapa on järkevin. Se voi olla omana tuotantona, yksityisenä tai 3. sektorin tuottamana. Lisäämme kaupunkilaisten valinnanvapautta mm. palveluseteleiden lisäämisellä.

Palveluohjausta vahvistetaan, erityisesti vanhuspalveluissa ja lasten ja nuorten palveluissa, jotta asiakkaat löytävät helposti ja sujuvasti oikean palvelun oikeaan aikaan.

Digitalisaation avulla helpotamme kaupunkilaisten asiointia ja teemme asioita ihmisten puolesta. Luomme Turkuun asiointitilin, jota kautta on helppo hoitaa omia asioitaan sujuvasti ajasta ja paikasta rippumatta. Parempi asiakaspalvelu johtaa myös oman toiminnan tehostumiseen.

Kulttuuri luo uutta ja vahvistaa olemassa olevaa

Kulttuuri on merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Turkua. Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja yksinäisyyden torjumisessa. Siksi jokaisella turkulaisella tulee olla mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria, iästä tai elämäntilanteesta riippumatta. Kulttuurihyvinvointi nostetaan Turussa yhdeksi kärkihankkeeksi.

Turussa on Suomen vanhin orkesteri ja maailmanlaajuisesti yksikiinnostavimmista klassisen musiikin festivaaleista, Turun Musiikkijuhlat. Turun filharmoninen orkesteri ansaitsee terveelliset ja soinnillisesti laadukkaat esiintymistilat eli uuden konserttitalon. Sijainti Aurajokivarressa vahvistaa Kulttuurirannan ideaa ja yhdessä teatterin ja Wäinö Aaltosen museon kanssa ne muodostavat myös erilaisille tapahtumille ja kongresseille kiinnostavan kokonaisuuden.

Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä koko ajan. Turkuun perustetaan Taiteiden talo ja etsittävä sille pysyvä tila. Taiteiden taloon luodaan kiinnostava konsepti, joka tuo eri alojen luovat ihmiset yhteen ja elävöittää kaupunkia myös laajemmin.

Liikunta, liikkuminen ja leikki

SporttiTurku nostetaan toiseksi hyvinvointia lisääväksi kärkihankkeeksi. Se tehdään yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa ja se ulottuu myös kaupunkiympäristön rakentumiseen liikkumiseen kannustavaksi. Siihen yhdistetään kaikkien lasten harrastamismahdollisuus ja seurojen avustusten uudistaminen lajienvälisen- , sukupuolten – ja alueiden tasa-arvon turvaamiseksi. Päivitämme liikuntaverkon peruslinjaukset.

Liikunta vahvistaa terveyttä ja elämänlaatua. Se voi tarjota myös yhteisöllisyyttä ja elämyksiä sekä tekemisen riemua. Liikunta vahvistaa hyvinvointia monipuolisesti. Korona-aika on vähentänyt liikkumisen mahdollisuuksia ja nyt siihen tarvitaan erityistä huomiota.

Leikkipaikat ovat lasten liikkumista ja niiden yhteyteen suunnitellaan aikuisten lähiliikuntaa tukevia toimintoja, kuten ulkoliikuntasaleja. Näin kannustamme koko perhettä liikkumaan yhdessä.

Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Koulujen opetustilojen ja pihojen tulee innostaa luontaiseen liikkumiseen ja toteutamme kouluihin kokeiluja, joissa kuuntelemme lapsia ja nuoria erilaisten uusien tapojen toteuttamisessa.

Suomi tarvitsee vastavoimaa pääkaupunkiseudulle. Turku on erilainen kuin Helsinki. Turku on vanha kaupunki, jossa historia ja sen tuoma varmuus tulevaisuudesta elää vahvana. Turun etuja valvovat vain turkulaiset päättäjät.  Edunvalvonnan vaikuttavuuteen panostetaan, olemme Turun puolella ja sen tulee näkyä.

Tavoite: Tunnin junan rakennusinvestointipäätös on tehtävä nopeasti, jotta junat kulkevat 2030 ja Suomi saa kaipaamaansa vauhtia työllisyyteen, kasvuun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tavoite: TKI-rahoitustason nosto merkittävästi ja osaksi kaupunkiseutujen sopimuksia yhdessä korkeakoulujen ja valtion kanssa,

Tavoite: Lääkekehityskeskus on perustettava Turkuun vuoden 2022 aikana. Sen ympärille synnytetään ainutlaatuinen, maailmanluokan innovaatio- ja osaajakeskittymä, joka vahvistaa suomalaista lääketeollisuuden kilpailukykyä ja synnyttää uutta yritystoimintaa.

Tavoite: Saaristomeren suojeluohjelman riittävä rahoitus maatalouden uudistumisen tueksi. Ravinteiden poistamiseen Saaristomerestä pikainen toimenpideohjelma, jonka osana selvitetään myös kierrätysravinnelaitoksen perustaminen.